black

black
I
[blæk] n սևություն, սև գույն/ներկ. dressed in black սևազգեստ. work like black նեգրի պես աշխատել. swear black is white սևը սպիտակ անվանել
II
[blæk] a սև. a black and white film սև- սպիտակ ֆիլմ. quite blackլրիվ սև. inky black սաթի նման սև. turn black սևանալ. a black eye կապտուկ. black economy ստվերային տնտեսություն. (մութ, խա վար) black clouds մութ ամպեր. black night խա վար գիշեր. black winter անձյուն/առանց ձյան ձմեռ. (մռայլ) look black մռայլ տեսք ունենալ. Things look black Դրությունը անհույս է թվում. black despair խորը հուսահատություն. (դժգոհ, չար) black looks չար հայացքներ. black tidings տխուր լուր. black deeds չար գործեր. be in black books համակրանք չվայելել (սև ցուցակում գրվել). black and white գրված, գրավոր (սևով սպիտակի վրա). black frost/ice սառնամանիք առանց ձյան. black with age ժամանակից սևացած. black ingratitude երախտամոռություն, ապե րախտություն. go black աչքերը մթնել. black and blue կապտած, կապտուկներով ծածկված. black and tan սև-գորշագույն. black in the face խիստ զայրացած, կարմրատակած. black art/ magic մոգություն, կախարդություն
III
[blæk] v սևացնել. b lack shoes կոշիկները վաքսել. b lack in one’s eyebrows ունքերը սևացնել. b lack out
1. մթնեցնել. լույսն անջատել.
2. ուշա թափ լինել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Black — (bl[a^]k), a. [OE. blak, AS. bl[ae]c; akin to Icel. blakkr dark, swarthy, Sw. bl[ a]ck ink, Dan. bl[ae]k, OHG. blach, LG. & D. blaken to burn with a black smoke. Not akin to AS. bl[=a]c, E. bleak pallid. [root]98.] 1. Destitute of light, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • black — black; black·a·moor; black·bird·er; black·burn; black·burn·ian; black·en; black·en·er; black·guard·ery; black·guard·ism; black·guard·ly; black·ie; black·ish; black·leg·gery; black·leg·ism; black·ly; black·neck; black·nob; black·pool; black·shop;… …   English syllables

 • black — [blak] adj. [ME blak < OE blæc < IE * bhleg , burn, gleam (> L flagrare, flame, burn) < base * bhel , to gleam, white: orig. sense, “sooted, smoke black from flame”] 1. opposite to white; of the color of coal or pitch: see COLOR 2.… …   English World dictionary

 • Black — ist das englische Wort für Schwarz eine besonders im US amerikanischen Sprachgebrauch verwendete Bezeichnung für Afroamerikaner ein häufiger Familienname, siehe Black (Familienname) in der Theaterbeleuchtung eine Lichtszene ohne Licht, meist um… …   Deutsch Wikipedia

 • Black — Black, n. 1. That which is destitute of light or whiteness; the darkest color, or rather a destitution of all color; as, a cloth has a good black. [1913 Webster] Black is the badge of hell, The hue of dungeons, and the suit of night. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • black — ► ADJECTIVE 1) of the very darkest colour owing to the absence of or complete absorption of light. 2) deeply stained with dirt. 3) (of coffee or tea) served without milk. 4) relating to a human group having dark coloured skin, especially of… …   English terms dictionary

 • black — [ blak ] n. et adj. • 1790; mot angl. « noir » 1 ♦ Anglic. Fam. Personne de race noire. « Les beurs, blacks et autres banlieusards » (Libération, 1987). ♢ Adj. Musiciens blacks. Mode, musique black. 2 ♦ Loc. adv. Au black : au noir, sans être… …   Encyclopédie Universelle

 • black — black, blacken verbs. Black is used when the meaning is to deliberately make something black, as in blacking one s face, one s shoes, a person s eye, etc., in the meaning to declare something ‘black’ (i.e. to boycott it), and in the phrasal verb… …   Modern English usage

 • Black — Saltar a navegación, búsqueda Black (en castellano: negro) puede referirse a: Música Black, la canción de Pearl Jam; Black, una banda británica de música; Black metal, subgénero musical; Black/Doom, subgénero musical; Miscelánea Black, videojuego …   Wikipedia Español

 • Black — Black, James W. Black, Josep * * * (as used in expressions) Black and Tan Black Sox, escándalo de los Black, Hugo (La Fayette) Black, Sir James (Whyte) black bass Shirley Temple Black …   Enciclopedia Universal

 • Black — Black, v. t. [imp. & p. p. {Blacked}; p. pr. & vb. n. {Blacking}.] [See {Black}, a., and cf. {Blacken}.] [1913 Webster] 1. To make black; to blacken; to soil; to sully. [1913 Webster] They have their teeth blacked, both men and women, for they… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”